sonneundsolche, Sissy Schneider, Vitrine, Waiting for the Train at Night, 2018/19
sonneundsolche, Sissy Schneider, Vitrine, Waiting for the Train at Night, 2018/19
sonneundsolche, Sissy Schneider, Vitrine, Waiting for the Train at Night, 2018/19
sonneundsolche, Sissy Schneider, Vitrine, Waiting for the Train at Night, 2018/19
sonneundsolche, Sissy Schneider, Vitrine, Waiting for the Train at Night, 2018/19

Vitrine #4

"Waiting for the Train at Night"

Sissy Schneider

 

17.12.2018.-10.2.2019